Algemene voorwaarden

Handelsnamen:
Blue Water Law & Mediaiton / Blue Water Legal

Vestigingsadres:
Ginnekenweg 120, 4818 JK Breda

Land:
Nederland

Telefoonnummer:
06–14852275

E-mailadres: 
info@bluewater.legal

Website: 
www.bluewater.legal I www.bluewatermediation.nl

KvK nr. :
62675133

Artikel 1. Definities

 1. Opdracht (7:400 BW): de werkzaamheden die worden verricht op basis van de tussen Blue Water en Opdrachtgever geaccordeerde opdrachtbevestiging, overeenkomst, offerte of andere mondelinge of schriftelijke bevestiging van de opdracht voor het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken.
 2. Opdrachtnemer: Blue Water, ingeschreven in het Handelsregister onder het nummer 62675133, waaronder alle personen die door Blue Water voor de uitvoering van deze opdracht werkzaam zijn.

 
Artikel 2. Toepasselijkheid en reikwijdte

 1. Alle Opdrachten met de Opdrachtgever worden uitsluitend aangegaan met en uitgevoerd door Blue Water.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door Blue Water aanvaarde Opdracht van toepassing, inclusief eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten.
 3. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing
 4. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke Opdracht met Blue Water en door haar ingeschakelde derden.

 
Artikel 3. Uitvoering van de Opdracht

 1. Blue Water spant zich in de Opdracht op de best mogelijke wijze uit te voeren, zoals van een redelijk bekwaam en handelend juridisch adviseur en mediator mag worden verwacht; een eventueel door Opdrachtgever beoogd resultaat kan echter gezien de aard van de werkzaamheden niet worden gegarandeerd.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van alle voor de zaak relevante en juiste informatie. Bij gebreke hiervan is Blue Water gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade en kosten. Eventueel hierdoor veroorzaakt meerwerk is voor rekening van Opdrachtgever.
 3. De werking van het in artikel 7:404 BW (uitvoering door een exact bepaald persoon) en
  7:407 lid 2 BW (hoofdelijke aansprakelijkheid voor werkzaamheden van derden) en 7:409 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Blue Water is bevoegd om bij de uitvoering van haar Opdracht derden in te schakelen. Blue Water zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 5. De Opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Is binnen de looptijd van de Opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Blue Water schriftelijk in gebreke te stellen.
 6. Alle door Blue Water opgestelde stukken, zoals contracten, adviezen en processtukken, zijn uitsluitend bestemd voor Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Blue Water worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 7. Derden kunnen noch aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, noch aan de wijze waarop de verstrekte opdracht is uitgevoerd, rechten ontlenen.

 
Artikel 4. Geheimhouding

 1. Blue Water en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht van elkaar of van derden verkrijgen.
 2. Indien Blue Water op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak verplicht is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken en Blue Water zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Blue Water niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd de Opdracht te ontbinden.

 
Artikel 5. Facturatie en betaling

 1. Blue Water brengt haar werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening op basis van bestede tijd maal het toepasselijke uurtarief, zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging aan Opdrachtgever, tenzij een vaste prijs voor de werkzaamheden is overeengekomen. Blue Water zal Opdrachtgever in beginsel maandelijks achteraf factureren. Aan Opdrachtgever worden tevens de kosten van derden op factuurbasis doorbelast. Blue Water is gerechtigd het toepasselijke uurtarief ieder jaar op 1 januari aan te passen.
 2. Reclamaties over facturen dienen uiterlijk binnen vier weken na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd te zijn ontvangen. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 3. De betalingstermijn voor de facturen bedraagt 14 dagen. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Blue Water op te schorten, dan wel enige inhouding of verrekening toe te passen.
 5. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is Blue Water gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van Opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. Blue Water is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Blue Water onmiddellijk opeisbaar en is Blue Water gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of te beëindigen.
 7. Voor rekening van Opdrachtgever komen alle kosten die aan de incasso van een door Opdrachtgever onbetaalde factuur zijn verbonden, waaronder alle buitengerechtelijke kosten. Deze kosten worden berekend conform de Staffel buitengerechtelijke incassokosten, en bedragen ten minste € 150,-.

 
Artikel 6. Overmacht

 1. Indien Blue Water haar verplichtingen uit de Opdracht niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt storingen in het computernetwerk en storingen in elektronische datacommunicatie en/of op het internet, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Blue Water alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen zonder enige aansprakelijkheid.
 2. Indien Blue Water haar verplichtingen uit de Opdracht niet, niet tijdig of behoorlijk kan nakomen ten gevolge van ziekte of persoonlijke omstandigheden worden de verplichtingen opgeschort tot het moment dat Blue Water alsnog in staat is deze op de overeenkomen wijze alsnog na te komen of Blue Water kan besluiten de Opdracht schriftelijke eenzijdig te ontbinden zonder enige aansprakelijkheid. Blue Water is verplicht Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hierover te informeren.

 
Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Blue Water is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico.
 2. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Blue Water is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW (reclameren binnen redelijke termijn), dient een vordering tot vergoeding van schade uiterlijk twaalf (12) maanden nadat Opdrachtgever bekend was of kon zijn met de (vermeende) schade, schriftelijk bij Blue Water te zijn ingediend. Bij gebreke hiervan komt het recht op schadevergoeding te vervallen.
 5. Blue Water is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de Opdrachtgever (mede) namens de Opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
 6. De Opdrachtgever vrijwaart Blue Water tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de Opdracht, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Blue Water.
 7. Aansprakelijkheid voor schade ontstaan door virussen of software door de ontvangst of het openen van e-mails, of ander elektronisch berichtenverkeer, of voor enige indirecte of gevolgschade, is uitgesloten.

 
Artikel 8. Privacy

 1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden voor Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt worden, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt overeenkomstig de wettelijke verplichtingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. Blue Water hanteert hiervoor een privacybeleid. In dit privacybeleid zijn technische en organisatorische maatregelen opgenomen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige andere onrechtmatige vorm van verwerking, daarbij rekening houdend met de aard van de verwerking en de privacygevoeligheid van de gegevens.
 3. Voor vragen met betrekking tot zijn gegevens kan Opdrachtgever contact opnemen met Blue Water.
 4. Na het sluiten van het dossier wordt dit voor de duur van vijf jaar in het archief bewaard. Na verloop van die termijn wordt het dossier vernietigd, tenzij Opdrachtgever voor het verstrijken van deze termijn schriftelijk aan Blue Water kenbaar maakt het dossier te willen ontvangen.

 
Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle Opdrachten tussen Blue Water en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiend uit de Opdracht tussen Blue Water en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Breda, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders voorschrijft of partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 
Artikel 10. Slotbepalingen

 1. Blue Water is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. Blue Water zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
 2. Bij nietigheid of onverbindendheid van een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.